Partneri


Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD)

AIVD je mimovládna, apolitická, nezisková, dobrovoľná organizácia založená v roku 1991 so sídlom v Bratislave. Členmi AIVD sú inštitúcie vzdelávania dospelých, ktorí súhlasia s vyhlásením misie AIVD. Združujeme viac ako 100 členov (2020): mimovládne neziskové organizácie, verejné a súkromné inštitúcie. Ako zastrešujúca organizácia je AIVD koordinátorom Týždňa celoživotného vzdelávania na Slovensku. AIVD je súčasťou miestnych, regionálnych a národných sietí a zároveň členom Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA) od roku 2008 a Európskej siete základných zručností (EBSN) od roku 2017. Asociácia je zastúpená v Sektorovej aliancii pre vzdelávanie, vedu a šport, Akreditačnej rade MŠVVaŠ SR pre ďalšie vzdelávanie a v mnohých ďalších radách a výboroch. Národné a medzinárodné projekty AIVD sa zameriavajú na zlepšenie podmienok vzdelávania dospelých na Slovensku, ponúkajú možnosti výmeny skúseností a vytváranie partnerstiev pre členov AIVD.

AIVD, ako najväčšie profesijné združenie svojho druhu, má za cieľ už takmer 30 rokov:

 • presadzovať záujmy a potreby inštitúcií vzdelávania dospelých,
 • podporu rozvoja svojich členov,
 • sústrediť odborné kapacity na riešenia a rozvoj v oblasti vzdelávania dospelých,
 • spolupracovať so štátnymi orgánmi a inými subjektmi pri príprave a implementácii legislatívnych a iných opatrení vzdelávania dospelých,
 • certifikovať lektorov vzdelávania dospelých
 • organizovať podujatia pre profesionálov vzdelávania dospelých a širokú verejnosť,
 • zastupovať členov a propagovať ich aktivity v domácich a medzinárodných asociáciách

Naša facebooková stránka a posledné projekty:Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vznikla zlúčením dvoch katedier: pedagogiky a andragogiky, ktoré do 1.09.2017 existovali samostatne.

Oddelenie pedagogiky (Katedra pedagogiky) je najstarším pedagogickým inštitucionalizovaným pracoviskom v SR. Pracuje od akademického roku 1923/24. Ako vedecko-pedagogické pracovisko plní predovšetkým nasledovné úlohy:

 1. príprava učiteľov pedagogiky (v kombinácii s iným aprobačným predmetom),
 2. príprava vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť pedagogickej teórie a praxe v bakalárskom a magisterskom štúdiu jednoodborovej pedagogiky,
 3. pedagogická príprava kandidátov učiteľstva akademických predmetov,
 4. rozvíjanie pedagogickej teórie a vedeckého výskumu,
 5. organizovanie doplňujúceho pedagogického štúdia pre absolventov vysokých škôl.

Oddelenie andragogiky (Katedra andragogiky) je priamou pokračovateľkou Katedry vysokoškolskej pedagogiky (1961). Vedecko-pedagogické zameranie Katedry andragogiky FiF UK v Bratislave vychádza z koncepcie andragogiky, ktorá sa na Slovensku začala utvárať začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Andragogiku ako súčasť vied o výchove možno charakterizovať ako vedu o edukácii dospelého človeka, ktorá sa zaoberá intencionálnou socializáciou dospelého človeka, problémami pomoci dospelému človeku vo všetkých oblastiach jeho života (profesijný život, voľný čas, sociálne zabezpečenie).

Vychádzajúc zo základných oblastí života človeka – oblasť profesie, voľného času a sociálneho zabezpečenia, systém andragogiky sa člení na tri základné subsystémy, resp. disciplíny:
Združenie HIPOKAMP

Združenie HIPOKAMP je Centrum pre medzigeneračnú integráciu, zamerané na aktivity pre seniorov a vyvíjané s nimi podľa ich očakávaní a schopností.

Sme zapojení do mnohých záujmových skupín, ako aj miestne a vládne orgány, ktoré sa zaoberajú cieľom „aktívne a zdravé starnutie“, čo sme pochopili veľmi široko a interdisciplinárne.

Hlavným záujmom v súčasnosti je implementácia odporúčaní z politických dokumentov a identifikácia a riešenie najnaliehavejších problémov.
Výzvou je tiež integrácia plánovania a myslenia v demografickom kontexte a kontexte starnutia populácie do všetkých stratégií na miestnej úrovni.
Preto sú gerontologické vzdelávacie a informačné kampane veľmi dôležité, ako aj posilnenie občianskej spoločnosti, aby boli dostatočne silné na to, aby čelili budúcim ťažkostiam a zložitým sociálnym zmenám.

Naša asociácia tiež propaguje myšlienku „mestá / komunity priateľské k veku“ vo všetkých aspektoch ako vhodný nástroj a ukazovateľ politiky pre seniorov ako celok.

Združenie HIPOKAMP je poskytovateľom vzdelávacej a aktivačnej činnosti, podpory práce v komunitách, zameranej na starších a, čo je významné, medzigeneračný rozmer v demografickom kontexte.

Podporujeme kluby pre seniorov a iné neformálne skupiny seniorov; spolupracujeme s domami dôchodcov a domami / zariadeniami pre denné pobyty pre seniorov.
Sme vydavateľom bezplatných novín pre starších občanov, kde hlas osôb nad 60 rokov môže byť srdcom a môže ukázať svoj vlastný pohľad na súčasné problémy a situáciu.
Počet seniorov zapojených do novín stále rastie.
Názov: „My, M-Łodzi Duchem“ - „My, Srdcom mladí“.
Noviny sa objavujú v Lodži - meste, kde sa nachádza HIPOKAMP, a sú distribuované do ďalších komunít.

Sme členom klastra „Żyjmy zdrowiej“ - „Poďme žiť zdravšie“ http://zyjmyzdrowiej.umed.pl a konzorcia Pro Age http://pro-age.com.pl ako aj združenia EURAG - na medzinárodnej úrovni.

Naši členovia sú špecialisti na vzdelávanie dospelých (andragogika) a gerontológiu, ako aj ďalšie pedagogické oblasti.

Naša webstránka: www.seniorzy-hipokamp.pl

Naše profily na Facebooku s aktivitami a projektmi HIPOKAMP:
https://www.facebook.com/ECIMHipokamp/
https://www.facebook.com/hipokampklub/
https://www.facebook.com/Gerontoprofilaktyka/
https://www.facebook.com/Centrum-Inicjatyw-Mi%C4%99dzypokoleniowych-804268539675006/
https://www.facebook.com/proage/

Kontakt: hipokamplodz@gmail.com hipokamp@onet.eu

Priebežné zapojenie do programu ERASMUS +:

 1. 1. Všetky projekty ICTskills4 - strategické partnerstvo (2018 - jeseň 2020) https://up.pt/ictskills4all/
 2. 2. AMU - Využívanie age managementu (2017 - jar 2020) https://www.agemanagementuptake.eu/
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ČR (AIVD ČR)

AIVD ČR je najväčšia profesijná asociácia s tradíciou od roku 1990, združujúca viac ako 110 členských organizácií. Cieľom organizácie je presadzovať záujmy a potreby inštitúcií vzdelávania dospelých, koncentrovať profesionálne kapacity pre riešenie koncepcie a rozvoja v tejto oblasti, spolupracovať so štátnymi orgánmi a inými subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v oblasti vzdelávania dospelých, organizovať odborné a popularizujúce akcie, vydávať odborné publikácie a reprezentovať členov a ich činnosť v domácich a medzinárodných združeniach.

AIVD CR je členom European Association for the Education of Adults (EAEA), Únie zamestnávateľských zväzov ČR a medzinárodnej expertnej siete ReferNet. AIVD ČR je zastúpená v Národnej rade pre kvalifikácie, Národnom poradenskom fóre, Expertnej skupine MŠ ČR, Akreditačnej komisii rekvalifikačných programov MŠ ČR a v rade ďalších komisií a výborov.

Asociácia organizuje odborné kurzy zamerané na rozvoj lektorov a na prípravu autorizovaných osôb podľa zákona 179/2006 Zb. Vydáva odborný časopisu Andragogika v praxi. AIVD ČR poskytuje expertné služby pri tvorbe či oponentúre strategických, koncepčných a metodických dokumentov v oblasti vzdelávania dospelých, realizuje prieskumy a hodnotiace aktivity, spolupracuje na príprave a realizácii projektov.

Týždeň vzdelávania dospelých®

Už od roku 1995 AIVD ČR nepretržite organizuje Týždne vzdelávania dospelých®, ďalej študijné cesty, konferencie, semináre či workshopy v oblasti ďalšieho vzdelávania s cieľom motivovať odbornú i laickú verejnosť k aktívnemu zapojeniu a prístupu k osobnému a profesijnému rastu. Na národnej aj regionálnej úrovni prebiehajú stovky odborných prednášok a seminárov. Týždeň vzdelávania dospelých sa každoročne koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálnych vecí a Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy.
Katedra andragogiky a personálneho riadenia
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Katedra andragogiky a personálneho riadenia svojou súčasnou činnosťou nadväzuje na aktivity prvého obdobného vysokoškolského pracoviska v Československu z konca štyridsiatych rokov 20. storočia, ktoré vzniklo v rámci Pedagogickej fakulty UK v Prahe. V druhej polovici šesťdesiatych rokov došlo k pokusom o zriadenie analogickej jednotky Inštitútu pre verejné vzdelávanie a žurnalistiku, premenované neskôr na Fakultu sociálnych vied a publicistiky UK v Prahe. Obdobie druhej polovice šesťdesiatych rokov sa vyznačovalo mimoriadnou vedeckou a publikačnou aktivitou a môže byť veľmi inšpiratívne aj pre súčasnosť. Vyššie uvedené pokusy o spustenie nového študijného odboru viedli k vytvoreniu samostatnej stanice, ktorá - pod názvom Katedra výchovy a vzdelávania dospelých našla svoje pôsobisko na Filozofickej fakulte UK v Prahe, a to pod názvom katedra výchovy a vzdelávania dospelých. Do poslednej dekády 20. storočia katedra vstúpila s radikálne premeneným a moderným programom plnohodnotného spoločenskovedného pracoviska. Andragogika sa ako nový študijný odbor objavila v akademickom roku 1990/1991; meno tejto disciplíny sa o rok neskôr stalo tiež súčasťou názvu katedry.

Názov katedry andragogiky a personálneho riadenia odkazuje k dvom odborom, ktoré majú spoločný cieľ - ľudský rozvoj. Preto sa Andragogika a personálny manažment prekrývajú v niekoľkých oblastiach, vychádzajúc z niekoľkých samostatných disciplín, ktoré spolu existujú, ktoré - okrem zachovania ich charakteristických čŕt - sú navrhnuté tak, aby podporovali synergické účinky.

Pedagogické a výskumné aktivity katedry vrátane aktivít publikačných sa zameriavajú na vzdelávanie, učenie sa a riadenie ľudí, a to v rôznorodých podobách týchto procesov, rovnako ako v rozličných prostrediach a štádiách života dospelého človeka. V širšom zmysle sa výučba a učenie chápu ako individualizované procesy, ktoré sú súčasne výrazne vymedzené širším sociálnym a kultúrnym prostredím. V tejto súvislosti je možné rozlišovať a analyzovať vzťahy na mnohých úrovniach, od organizačnej úrovne k národnej a nadnárodnej úrovni (regionálnej aj globálnej).

Vzťahy medzi uvedenými kontextmi a ich transformáciami uľahčujú pochopenie rôznych pojmov, ktoré sa skúmajú pomerne dlho (okrem iného: celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie, znalostná spoločnosť, sociálny kapitál, aktívne občianstvo a učiaca sa organizácia). Výskum sa namiesto toho, aby sa obmedzoval iba na popis sledovaných skutočností, snažil upozorniť na existujúce nezrovnalosti a problémy reality. Okrem aktuálnych významov a premien vzdelávania sa záujem katedry sústredí aj na historickú analýzu sledovaných javov a rozvoj možností aplikovania získaných poznatkov do praxe súčasného spoločenského života, či už vo verejnej politike alebo mimo nej - činnosti neziskových organizácií a firemná prax.

Koncepcia atraktívneho odboru andragogiky a personálneho manažmentu má veľký spoločenský význam a zakladá sa na humanitne orientovanej tradícii Filozofickej fakulty UK v Prahe spolu s modernými prístupmi spoločenských vied, ako sú najmä disciplinárne a interdisciplinárne prístupy. Katedra podporuje spoluprácu s mnohými odbormi spoločenských vied; jej externí učitelia pochádzajú z akademického a praktického prostredia. V tejto súvislosti sa kladie dôraz na oblasti pracovnej psychológie, pracovného práva, informačných technológií vo vzdelávaní dospelých a personálneho manažmentu a analýzu vzdelávacích politík.
Inštitút pre celoživotné vzdelávanie (IL3)

IL3 je neziskové združenie, ktoré sa venuje budovaniu a šíreniu podporných vzdelávacích prostredí po celý život so zameraním na vzdelávanie dospelých (andragogika) a vzdelávanie dospelých (geragogika). Na tento účel ponúka IL3 kurzy a ďalšie vzdelávanie, je k dispozícii na spoluprácu, konzultácie a výskumy, ako aj na rozvoj projektov. Činnosť a aktivity Inštitútu celoživotného vzdelávania sú založené na demokratických a emancipačných zásadách a ďalej spočíva na humanistickom pohľade na ľudstvo. V oblasti vzdelávania dospelých a seniorov to predstavuje komplexné chápanie ľudí, ktoré zahŕňa biologické a individuálne mentpsychologické, sociálne a kultúrne, ako aj ekologické aspekty ľudstva (Bubolz-Lutz et al. 2010).

Učíme sa chápať ako aktivitu vo všetkých fázach života. Ľudský rozvoj, na ktorý sa vzdelávanie odkazuje, prebieha v kontinuu minulosti, súčasnosti a budúcnosti (ibid) Preto považujeme všetky fázy života začlenené do generačného kontextu a nie za izolované.

To vedie k trom základným smerom (ibid.):

 1. orientácia na subjekt a jeho dôstojnosť, želania a hodnoty,
 2. orientácia na vzťah (zásadne uznávajúc, že ľudia vždy žijú a učia sa vo vzájomných vzťahoch),
 3. zodpovednosť za spoločný medziľudský život.

Práca IL3 je zaručene kvalitná a vedecky podložená. Jej prístup je nediskriminačný, antirasistický, integračný, participatívny, podporuje začleňovanie a znižuje prekážky. Okrem toho považuje za veľmi dôležitú v rámci vnútornej organizácie združenia aj subjektovú orientáciu, vzťahovú orientáciu a zodpovednosť v ekologickom a medziľudskom kontexte. Preto si ceníme ocenenia a uznania, udržateľnosť, ako aj prácu zameranú na šetrenie zdrojov a zdravie. IL3 je založený na usmerneniach pre celoživotné vzdelávanie a považuje celoživotné vzdelávanie za spoločenskú zodpovednosť.

Inštitút celoživotného vzdelávania ponúka kurzy a ďalšie vzdelávanie, konzultácie a spoluprácu, ako aj výskum a vývoj materiálov pre vzdelávanie vo všetkých fázach života. Adresátmi sú prevažne dospelí a starší dospelí v Rakúsku a ďalších európskych a mimoeurópskych krajinách, ako aj inštitúcie a ľudia žijúci a pracujúci (medzigeneračne) s týmito cieľovými skupinami.

L .: Bubolz-Lutz, E./Gosken, E./Kricheldorff, C./Schramek, R. (2010): Geragogik. Stuttgart: Kohlhammer.