O projekte


Vytvoríme kurikulum pre kvalifikáciu Poradca vekového manažmentu zamerané na "aktívne zručnosti", ktoré majú pre klientov význam.


PREČÍTAJTE SI O VÝCHODISKÁCH PROJEKTUPREČÍTAJTE SI O NAŠOM CIELI

Východiská projektuNa prvý pohľad sa zdá byť demografická situácia v Európe beznádejná. Význam vekového manažmentu pre hospodársky rast a rozvoj je všeobecne uznávaný, rovnako ako jeho význam pre konkurencieschopnosť ekonomiky. Okrem toho koncepcia vekového manažmentu poskytuje príležitosť jednotlivcom obohatiť svoju pracovnú kariéru, zlepšiť svoju finančnú situáciu ale aj osobný život.

Andragogická komunita a univerzity považujú seniorov za kľúčových účastníkov celoživotného vzdelávania, pretože ich učenie je viac ako len získavanie vedomostí: ak majú starší ľudia možnosť získať vzdelanie, sú schopní zlepšiť svoje fyzické a duševné blaho, aktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti a tým bojovať proti negatívnym stereotypom a sociálnemu vylúčeniu. Z tohto dôvodu andragogická komunita a mnoho univerzít pracuje s dospelými a seniormi a rozvíja koncept aktívneho stárnutia.


Návrh je v súlade s:

Politikou Svetovej zdravotníckej organizácie: Strategy and action plan for healthy ageing in Europe 2012–2020


Iniciatívy a politiky EÚ:

  1. Európske partnerstvo pre inovácie v oblasti aktívneho a zdravého starnutia (EIP-AHA), ktoré sa začalo v roku 2012; (https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en)
  2. "Viac rokov, lepší život", iniciatíva spoločného plánovania (JPI), ktorá posilňuje koordináciu a spoluprácu medzi európskymi a národnými výskumnými programami týkajúcimi sa demografických zmien; (http://www.jp-demographic.eu/)
  3. Program Horizon 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, najmä financovanie sociálnej výzvy 1 pre inovatívne riešenia ICT zamerané na aktívne a zdravé starnutie;
  4. Program aktívny a asistovaný život, v rámci ktorého členské štáty v spolupráci s Európskou komisiou financujú projekty týkajúce sa aplikovaného výskumu inovatívnych výrobkov, služieb a systémov založených na ICT pre dôstojné starnutie. (http://www.aal-europe.eu/)
  5. Odporúčanie Rady OECD o politike starnutia a zamestnanosti (http://www.oecd.org/els/emp/Ageing-Recommendation.pdf)


Národné stratégie:

AUT: Rakúska stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2013 - 2020 (more information)

PL: Predpoklady dlhodobej politiky pre seniorov v Poľsku - 2014-2020 (more information)

CZ: Politika prípravy na starnutie v Českej republike (more information)

SVK: Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Uznesenie vlády č. 688 zo 4. decembra 2013 (more information)

Okrem toho sa v marci 2017 európski sociálni partneri v reakcii na výzvy vyplývajúce z demografických zmien dohodli na autonómnej rámcovej dohode európskych sociálnych partnerov o aktívnom starnutí a medzigeneračnom prístupe (more information).


Tento všeobecne orientovaný rámec sa zameriava na:

Náš cieľNaším cieľom je rozšírovať a rozvíjať kompetencie vzdelávateľov, aby boli schopní plniť vyššie uvedené ciele (ciele európskych sociálnych partnerov). Cieľom celého projektu je vytvoriť kurikulum vekového manažmentu (pre formálne i neformálne vzdelávacie systémy), ktorého absolventi sa stanú poradcami v oblasti vekového manažmentu.

Najdôležitejšie témy projektu sú:

Navrhované kurikulum (Poradca vekového manažmentu / Age Management Advisor) si nekladú za cieľ nahradiť už existujúce kurzy pre špecialistov v oblasti ľudských zdrojov, lektorov, školiteľov. Doplní ich ako samostatný alebo čiastkový modul vekového manažmentu, ktorý môže byť použitý v rámci širokého spektra legislatívnych rámcov a rámcov pre poskytovanie služieb. Pridávame a zlepšujeme, nenahradzujeme.

Stručne povedané, vytvoríme kurikulum pre kvalifikáciu Poradca vekového manažmentu, ktoré sa zameriava na "aktívne zručnosti", ktoré majú pre klientov význam. Budú v ňom identifikované a vylúčené bežné postupy, ktoré sú neúčinné alebo dokonca škodlivé. Projekt nebude vyučovať administratívne alebo manažérske zručnosti, ktoré sú už inde dobre pokryté.

Projekt bude integrovať existujúce legislatívne prostredie (ktoré sa výrazne líši medzi rôznymi členskými štátmi EÚ) a formálne a neformálne vzdelávacie prostredie. Súčasne s tým ponúkne možnosti pre preskúmanie a zlepšovanie poskytovania pomocou uvedených efektívnych a nevyhnutných zručností.

Inovácia a rozšírenie predchádzajúcej práce:

Cieľom je urobiť konečných príjemcov kompetentnými na trhu práce. Ak zhrnieme výsledky výskumu, táto kompetencia spočíva v:

a rozvíjanie týchto požiadaviek vyžaduje poradcov, ktorí dokážu:

Projekt vychádza z práce vykonanej v rámci projektov:

"Aktívny, kompetentný, kreatívny 60+" - 2014 - ciele projektu súviseli so získavaním nových kompetencií zo strany účastníkov, posilnením ich nezávislosti a sebahodnotenia.

"Stratégia age manažmentu v Českej republike" - transfer inovatívnych nástrojov pre riešenie problémov vymedzených pre cieľovú skupinu 50+ na trhu práce a aplikácia konceptu Age managementu pre Českú republiku. Tento projekt získal cenu Národnú cenu za podporu vekového manažmentu v Českej republike v roku 2012. Partnerom tohto projektu bol Finnish Institute for Occupational Health.

"Implementácia age manažmentu v Českej republike" - vytvorenie nástrojov na riešenie problémov ohraničených cieľovou skupinou 50+ na trhu práce. Partnerom tohto projektu bola organizácia Blik op Werk from Netherland.

Projekt prinesie intelektuálne výstupy (odbornú rešerš: Čo sa osvedčilo vo vekovom manažmente, kurikulum vekového manažmentu, štúdijné materiály pre kombinované vzdelávanie (blended learning), kvalifikačný štandard Poradca vekového manažmentu, akreditáciu kurzu pre dospelých v krajinách strednej a východnej Európy, pokyny pre implementáciu kurikula vekového manažmentu), pre českých, poľských, rakúskych a slovenských lektorov, školiteľov vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.