O projekcie


Tworzymy program edukacyjny dla Doradcy Zarządzania Wiekiem, który ukierunkowany jest na “aktywne” umiejętności, co ma ogromne znaczenie dla klientów


Czytaj o kontekście projektuCzytaj o celach

KontekstNa pierwszy rzut oka, sytuacja demograficzna w Europie wydaje się być beznadziejna. Waga Zarządzania Wiekiem dla wzrostu ekonomicznego oraz dalszego rozwoju, została dość szeroko zaakceptowana, podobnie, jak jego rola w budowaniu konkurencyjności ekonomicznej. Dodatkowo, koncepcja Zarządzania Wiekiem umożliwia osobisty rozwój możliwości i kariery pracowników oraz poprawę ich sytuacji finansowej.

Społeczność edukacji dorosłych oraz uniwersytety uważają seniorów za kluczowych uczestników procesu “uczenia się przez całe życie – lifelong learning”. Proces ten to nie tylko pozyskiwanie wiedzy. Osoby starsze poprzez aktywność edukacyjną wzmacniaja swój dobrostan fizyczny I psychiczny, dzięki czemu pozostają aktywnymi członkami społeczności, zaprzeczając negatywnym stereotypom I ewentualnemu wykluczeniu społecznemu. Z tego właśnie powodu szereg podmiotów, realizujących edukację dorosłych, a także uniwersytety, szkoły wyższe, tworzą warunki dla uczenia się seniorów, realizując tym samym ideę “aktywnego starzenia się”.


Projekt jest zgodny z założeniami:

World Health Organization: Strategy and action plan for healthy ageing in Europe 2012–2020


Inicjatywy i programy Unii Europejskiej:

  1. The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) launched in 2012; (https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en)
  2. “More Years, Better Lives”, the Joint Programming Initiative (JPI) which enhances coordination and collaboration between European and national research programmes related to demographic change; (http://www.jp-demographic.eu/)
  3. Horizon 2020, the EU Research and Innovation Framework programme, in particular funding under Societal Challenge 1 for innovative ICT solutions for active and healthy ageing;
  4. The Active and Assisted Living Programme, where Member States in cooperation with the European Commission fund projects on applied research for innovative ICT-based products, services and systems for ageing well. (http://www.aal-europe.eu/)
  5. OECD Recommendation of the Council on Ageing and Employment Policies (http://www.oecd.org/els/emp/Ageing-Recommendation.pdf)


Strategie krajowe:

AUT: Austrian Occupational Safety and Health Strategy 2013-2020 (more information)

PL: Assumptions of the Seniors Long-Term Policy for Poland - 2014-2020 (more information)

CZ: Ageing Policy in the Czech Republic (more information)

SVK: Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Uznesenie vlády č. 688 zo 4. decembra 2013 (more information)

Ponadto, w marcu 2017 roku, w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami demograficznymi, partnerzy społeczni na szczeblu Unii Europejskiej uzgodnili ramy dla aktywnego starzenia się w kontekście międzygeneracyjnym (more information).


Działania główne skierowane są na następujące cele:

Nasz celNaszym celem jest zbudowanie i rozwinięcie takich kompetencji wśród edukatorów, które umożliwią realizację wymienionych wyżej cełów (zdefiniowanych przez partnerów społecznych UE). W tym celu, zadaniem głównym projektu jest opracowanie programu szkoleniowego Zarządzania Wiekiem (w edukacji zarówno formalnej jak i nieformalnej), który przygotuje certyfikowanych Doradców Zarządzania Wiekiem.

Tematy i obszary związane z realizowanym projektem:

Proponowany program szkoleniowy (Doradca Zarządzania Wiekiem) nie ma na celu zastąpienia dotychczas realizowanych szkoleń dla specjalistów HR, wykładowców, trenerów. Ma natomiast być komplementarnym, równoległym programem lub dodatkowym modułem w programach zarządzania wiekiem, prowadzonym w ramach szerokiego spektrum prawnych i usługowych ram systemowych. Tak więc nie zastępujemy, a poszerzamy i wzmacniamy.

W skrócie, tworzymy program szkoleniowy dla kwalifikacji Doradcy Zarządzania Wiekiem, skupiony na “aktywnych umiejętnościach”, co jest istotne dla klientów. Program oparty będzie na badaniach, które zidentyfikują i wyeliminują nieefektywne praktyki, bedące często źródłem niepowodzeń szkoleniowych. W projekcie nie opracowujemy szkoleń dla administracji lub zarządzania, które to są obszarem zainteresowań innych podmiotów.

Nasz program będzie zintegrowany z uwarunkowaniami prawnymi (które różnią się w poszczególnych krajach UE) oraz systemem formalnej i nieformalnej edukacji. Bedzie to także sposobność dla zrewidowania i poprawienia wykorzystywanych programów w celu zwiększenia ich efektywności oraz dostosowania do potrzeb w zmieniającym się otoczeniu.

Innowacyjność i poszerzenie dotychczasowych prac:

Celem jest wzmocnienie kompetencji ostatecznych użytkowników rynku pracy. Podsumowując wyniki badań wzmocnienia wymagają:

a rozwój tych umiejętności wymaga:

Projekt bazuje na rezultatach wypracowanych w:

“Active, competent, creative 60+” – 2014 – celami projektu było pozyskanie nowych kompetencji, wzmocnienie niezależności i samo-zarządzania osobistego przez uczestników.

"Strategy of Age management in the Czech republic " - transfer of innovative tools for the dealing with issues bounded to the focus group 50+ on a labour market and application of the concept Age management to the Czech republic. Projekt zdobył nagrodę za wspieranie zarządzania wiekiem w Republice Czeskiej w 2012 roku. Partnerem był tu Instytut Medycyny Pracy w Finlandii Finnish Institute for Occupational Health.

"Implementation of Age management to the Czech republic" - creating of the tools for the dealing with issues bounded to the focus group 50+ on a labour market. Partner w projekcie: Blik op Werk from Netherland.