Partneři


Asociace institucí vzdělávání dospělých Slovenské republiky (AIVD)

AIVD je nevládní, apolitická, nezisková, dobrovolná organizace založená v roce 1991 se sídlem v Bratislavě. Členy AIVD jsou instituce vzdělávání dospělých, kteří souhlasí s prohlášením mise AIVD. Sdružujeme více než 100 členů (2020): nevládní neziskové organizace, veřejné a soukromé instituce. Jako zastřešující organizace je AIVD koordinátorem Týdne celoživotního vzdělávání na Slovensku. AIVD je součástí místních, regionálních a národních sítí a zároveň členem Evropské asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA) od roku 2008 a Evropské sítě základních dovedností (EBSN) od roku 2017. Asociace je zastoupena v sektorové alianci pro vzdělávání, vědu a sport, Akreditační řadě MŠVVaŠ SR pro další vzdělávání a v mnoha dalších radách a výborech. Národní a mezinárodní projekty AIVD se zaměřují na zlepšení podmínek vzdělávání dospělých na Slovensku, nabízejí možnosti výměny zkušeností a vytváření partnerství pro členy AIVD.

AIVD, jak největší profesní sdružení svého druhu, má za cíl již téměř 30 let:

Naša facebooková stránka a akutální projekty:
Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě vznikla sloučením dvou kateder: pedagogiky a andragogiky, které do 1.09.2017 existovaly samostatně.

Oddělení pedagogiky (Katedra pedagogiky) je nejstarším pedagogickým institucionalizovaným pracovištěm Slovenské republiky. Působí od akademického roku 1923/24. Jako vědecko-pedagogické pracoviště plní především následující úkoly:
  1. příprava učitelů pedagogiky (v kombinaci s jiným aprobačním předmětem),
  2. příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro oblast pedagogické teorie a praxe v bakalářském a magisterském studiu jednooborové pedagogiky,
  3. pedagogická příprava kandidátů učitelství akademických předmětů,
  4. rozvíjení pedagogické teorie a vědeckého výzkumu,
  5. organizování doplňkového pedagogického studia pro absolventy vysokých škol.

Oddělení andragogiky (Katedra andragogiky) je přímou pokračovatelkou Katedry vysokoškolské pedagogiky (1961). Vědecko-pedagogické zaměření Katedry andragogiky FIF UK v Bratislavě vychází z koncepce andragogiky, která se na Slovensku začala utvářet začátkem devadesátých let 20. století. Andragogiku, jako součást věd o výchově, lze charakterizovat jako vědu o edukaci dospělého člověka, která se zabývá intencionální socializací dospělého člověka, problémy pomoci dospělému člověku ve všech oblastech jeho života (profesní život, volný čas, sociální zabezpečení).

Vycházeje ze základních oblastí života člověka - oblast profese, volného času a sociálního zabezpečení, systém andragogiky se člení na tři základní subsystémy, resp. disciplíny:
Sdružení HIPOKAMP

Sdružení HIPOKAMP je Centrum pro mezigenerační integraci, zaměřené na aktivity pro seniory a vyvíjeny s nimi podle jejich očekávání a schopností.

Jsme zapojeni do mnoha zájmových skupin, jakož i místní a vládní orgány, které se zabývají cílem "aktivní a zdravé stárnutí", co jsme pochopili velmi široce a interdisciplinární.

Hlavním zájmem v současnosti je implementace doporučení z politických dokumentů a identifikace a řešení nejnaléhavějších problémů. Výzvou je také integrace plánování a myšlení v demografickém kontextu a kontextu stárnutí populace do všech strategií na místní úrovni. Proto jsou gerontologické vzdělávací a informační kampaně velmi důležité, jakož i posílení občanské společnosti, aby byly dostatečně silné na to, aby čelily budoucím potížím a složitým sociálním změnám.

Naše asociace také propaguje myšlenku "města / komunity přátelské k věku" ve všech aspektech jako vhodný nástroj a ukazatel politiky pro seniory jako celek.

Sdružení HIPOKAMP je poskytovatelem vzdělávání a aktivační činnosti, podpory práce v komunitách, zaměřené na starší jedince a mezigenerační rozměr v demografickém kontextu, což je neméně významné. Podporujeme kluby pro seniory a jiné neformální skupiny seniorů; spolupracujeme s domy důchodců a domy / zařízeními pro denní pobyty pro seniory.

Jsme vydavatelem bezplatných novin pro starší občany, kde hlas osob nad 60 let je klíčový a může ukázat svůj vlastní pohled na současné problémy a situaci. Počet seniorů zapojených do novin stále roste.
Název novin: "My, M-Łodzi duchem" - "My, Srdcem mladí". Noviny se objevují v Lodži - městě, kde se nachází hipokampu, a jsou distribuovány do dalších komunit.

Jsme členem clusteru "Żyjmy zdrowiej" - "Pojďme žít zdravěji" http://zyjmyzdrowiej.umed.pl a konsorcia Pro Age http://pro-age.com.pl jakož i sdružení EURAG - na mezinárodní úrovni.

Naši členové jsou specialisté na vzdělávání dospělých (andragogika) a gerontologie, jakož i další pedagogické oblasti.

Naša webstránka: www.seniorzy-hipokamp.pl

Naše profily na Facebooku s aktivitami a projekty HIPOKAMP:
https://www.facebook.com/ECIMHipokamp/
https://www.facebook.com/hipokampklub/
https://www.facebook.com/Gerontoprofilaktyka/
https://www.facebook.com/Centrum-Inicjatyw-Mi%C4%9...
https://www.facebook.com/proage/

Kontakt: hipokamplodz@gmail.com hipokamp@onet.eu

Účast v programu ERASMUS +:

  1. Všechny projekty ICTskills4 - strategické partnerství (2018 - podzim 2020) https://up.pt/ictskills4all/
  2. AMU - Využívání age managementu (2017 - jar 2020) https://www.agemanagementuptake.eu/

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR)

AIVD ČR je největší profesní asociací s tradicí od roku 1990, sdružující více než 110 členských organizací. Cílem organizace je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

AIVD CR je členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů.

Asociace pořádá odborné kurzy zaměřené na rozvoj lektorů a na přípravu autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb. Vydává odborný časopisu Andragogika v praxi. AIVD ČR poskytuje expertní služby při tvorbě či oponentuře strategických, koncepčních a metodických dokumentů v oblasti vzdělávání dospělých, realizuje průzkumy a evaluační aktivity, spolupracuje na přípravě a realizaci projektů či veřejných.

Týden vzdělávání dospělých® Již od roku 1995 AIVD CR nepřetržitě organizuje Týdny vzdělávání dospělých®, dále studijní cesty, konference, semináře či workshopy v oblasti dalšího vzdělávání s cílem motivovat odbornou i laickou veřejnost k aktivnímu zapojení a přístupu k osobnímu a profesnímu růstu. Na národní i regionální úrovni probíhají stovky odborných přednášek a seminářů. Týden vzdělávání dospělých se každoročně koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Katedra andragogiky a personálního řízení
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Katedra andragogiky a personálního řízení svou současnou činností navazuje na aktivity prvního obdobného vysokoškolského pracoviště v Československu z konce čtyřicátých let 20. století, které vzniklo v rámci Pedagogické fakulty UK v Praze. Pokusy o vybudování jeho analogie pokrývaly druhou polovinu šedesátých let a odehrávaly se na Institutu osvěty a novinářství, přejmenované později na Fakultu sociálních věd a publicistiky UK v Praze. Období druhé poloviny šedesátých let se vyznačovalo mimořádnou vědeckou a publikační aktivitou a může být velmi inspirativní i pro současnost. Výše zmíněné snahy o etablování nového oboru vyústily ve vznik samostatné katedry, jež záhy našla své působiště na Filosofické fakultě UK v Praze, a to pod názvem katedra výchovy a vzdělávání dospělých. Do poslední dekády 20. století katedra vstoupila s radikálně proměněným a moderním programem plnohodnotného společenskovědního pracoviště. Andragogika se jako nový studijní obor objevila v akademickém roce 1990/1991; jméno této disciplíny se o rok později stalo také součástí názvu katedry.

Název katedry andragogiky a personálního řízení odkazuje ke dvěma oborům, které mají společný cíl – lidský rozvoj. Mezi andragogikou a personálním řízením proto existuje nemálo přesahů, které si vyžadují koexistenci řady disciplín, zachovávající nejen jejich svébytné charakteristiky, ale současně podněcující synergické efekty.

Pedagogické a výzkumné aktivity katedry včetně aktivit publikačních se zaměřují na vzdělávání, učení se a řízení lidí, a to v různorodých podobách těchto procesů, stejně jako rozličných prostředích a stadiích života dospělého člověka. Široce pojímané učení a rozvoj jsou chápány jako procesy individualizované a současně významně spoluurčované širším sociálním a kulturním prostředím. V této souvislosti lze rozlišit a rozebírat vztahy mnoha úrovní – od úrovně organizační po národní a nadnárodní (regionální i globální).

Vztahy jmenovaných kontextů a jejich proměny pomáhají chápat rozličné koncepty, které jsou zkoumány již relativně dlouhou dobu (mimo jiné celoživotní vzdělávání a učení, společnost vědění, sociální kapitál, aktivní občanství či učící se organizace). Výzkum nezůstává u deskripce sledovaných skutečností, má rovněž ambici ukazovat na existující rozpory a problémy reality. Kromě aktuálních významů a proměn vzdělávání, učení se a řízení se zájem katedry soustředí i na historickou analýzu sledovaných jevů, stejně jako rozvoj možností úspěšně aplikovat získané poznatky v aktuální praxi společenského života – ať už ve veřejných politikách, činnosti neziskových organizací nebo podnikové praxi.

Koncepce pro svou společenskou významnost atraktivního oboru andragogiky a personálního řízení se opírá jednak o humanitní tradici Filozofické fakulty UK v Praze, jednak o moderní společenskovědní přístupy, mezi něž patří důraz na multidisciplinaritu a interdisciplinaritu. Katedra spolupracuje s řadou společenskovědních oborů; mezi externími vyučujícími katedry jsou odborníci z akademického prostředí i z praxe. Důraz je v této souvislosti položen mimo jiné na sféry pracovní psychologie, pracovního práva, informačních technologií ve vzdělávání a personálním řízení nebo analýzu vzdělávacích politik.
Institut pro celoživotní vzdělávání (IL3)

Institut pro celoživotní vzdělávání (IL3) je neziskové sdružení, které se věnuje budování a šíření podpůrných vzdělávacích prostředí po celý život se zaměřením na vzdělávání dospělých (andragogika) a vzdělávání dospělých (geragogika). Pro tento účel nabízí IL3 kurzy a další vzdělávání, je k dispozici na spolupráci, konzultace a výzkumy, jakož i na rozvoj projektů. Činnost a aktivity Institutu celoživotního vzdělávání jsou založeny na demokratických a emancipačních zásadách a dále spočívá na humanistickém pohledu na lidstvo. V oblasti vzdělávání dospělých a seniorů to představuje komplexní chápání lidí, které zahrnuje biologické a individuální metapsychologické, sociální a kulturní, jakož i ekologické aspekty lidstva (Bubolz-Lutz et al. 2010).

Učíme se chápat jako aktivitu ve všech fázích života. Lidský rozvoj, na který se vzdělávání odkazuje, probíhá v kontinuu minulosti, současnosti a budoucnosti. Proto uplatňujeme celostní přístup a generační kontext ke všem fázím života.

To vede ke třem základním směrům:

  1. orientace na osobnost a její důstojnost, přání a hodnoty,
  2. orientace na vztah (zásadně uznávajíce, že lidé vždy žijí a učí se ve vzájemných vztazích),
  3. odpovědnost za společný mezilidský život.

Nabídka IL3 je odborná a vědecky podložená. Přístup institutu je nediskriminační, antirasistický, integrační, participativní, podporuje začlenění jedinců a snižuje překážky. Kromě toho považujeme za velmi důležitou v rámci vnitřní organizace sdružení i osobnostní, vztahovou orientaci a odpovědnost v ekologickém a mezilidském kontextu. Oceňujeme a vyznáváme hodnoty, zaměřující se na udržitelnost, jakož i práci zaměřenou na šetření zdrojů a zdraví. IL3 je založen na principech společensky odpovědného celoživotního vzdělávání.

Institut celoživotního vzdělávání nabízí kurzy a další vzdělávání, konzultace a spolupráci i výzkum a vývoj materiálů pro vzdělávání ve všech fázích života. Cílovou skupinou jsou převážně dospělí a starší dospělí v Rakousku a dalších evropských a mimoevropských zemích, jakož i instituce a lidé žijící a pracující (mezigeneračně) s těmito cílovými skupinami.

L .: Bubolz-Lutz, E./Gosken, E./Kricheldorff, C./Schramek, R. (2010): Geragogik. Stuttgart: Kohlhammer.