O projektu


Vytvoříme kurikulum pro kvalifikaci Poradce v age managementu, které se zaměří na "aktivní dovednosti", které mají pro klienty význam.


Přečtěte si o VÝCHODISCÍCH projektuPřečtěte si o našem cíli

Východiska projektuNa první pohled se zdá demografická situace v Evropě beznadějná. Význam age managementu pro hospodářský růst a rozvoj je obecně uznáván, stejně jako jeho význam pro konkurenceschopnost ekonomiky. Koncepce age managementu navíc poskytuje jednotlivcům příležitost k obohacení pracovní kariéry a zlepšení finanční situace.

Andragogická komunita a univerzity považují seniory za klíčové účastníky procesu celoživotního učení, protože jejich učení je více než pouhé získávání znalostí: pokud mají starší lidé možnost se vzdělávat, mohou zlepšit svou fyzickou a duševní pohodu, aktivně se zapojit do dění ve společnosti, a tím bojovat proti negativním stereotypům a sociálnímu vyloučení. Z tohoto důvodu andragogická komunita a mnoho vysokých škol pracuje s dospělými a seniory a rozvíjí koncept aktivního stárnutí.


Návrh je v souladu s:

politikou Světové zdravotnické organizace: Strategy and action plan for healthy ageing in Europe 2012–2020


Iniciativy a politiky Evropské unie:

  1. Evropské partnerství pro inovaci v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP-AHA) zahájené v roce 2012; (https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en)
  2. "Více let, lepší život", iniciativa společného plánování (JPI), která zlepšuje koordinaci a spolupráci mezi evropskými a národními výzkumnými programy, souvisejícími s demografickými změnami; (http://www.jp-demographic.eu/)
  3. Program Horizont 2020, rámcový program EU pro výzkum a inovace, zejména financování Společenské výzvy 1 pro novátorská řešení ICT zaměřené na aktivní a zdravé stárnutí;
  4. Program aktivního a asistovaného bydlení, kdy členské státy ve spolupráci s Evropskou komisí financují projekty zaměřené na aplikovaný výzkum inovativních ICT produktů, služeb a systémů pro aktivní stárnutí; (http://www.aal-europe.eu/)
  5. Doporučení Rady OECD o stárnutí a politikách zaměstnanosti (http://www.oecd.org/els/emp/Ageing-Recommendation.pdf)


National strategies:

AUT: Rakouská strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2013–2020 (více informací)

PL: Předpoklady pro dlouhodobou seniorskou politiku v Polsku 2014–2020 (více informací)

CZ: Politika přípravy na stárnutí v České republice (více informací)

SVK: Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Uznesenie vlády č. 688 zo 4. decembra 2013 (více informací)

V březnu roku 2017 uzavřeli evropští sociální partneři, v reakci na výzvy vyplývající z demografických změn, autonomní rámcovou dohodu o aktivním stárnutí a mezigeneračním přístupu (více informací).


Tento obecný rámec aktivit je zaměřen na následující cíle:

Náš cílNaším cílem je rozšiřovat a rozvíjet kompetence vzdělavatelů tak, aby byli schopni plnit výše uvedené cíle (cíle evropských sociálních partnerů). Cílem celého projektu je proto vytvořit kurikulum age managementu (jak pro formální, tak i neformální vzdělávací systémy), jehož absolventi se stanou poradci v age managementu.

Nejrelevantnějšími tématy projektu jsou:

Navrhované kurikulum (Poradce v age managementu) si neklade za cíl nahradit stávající kurzy pro HR specialisty, lektory a školitele. Doplní je jako samostatný nebo dílčí modul age managementu, který může být použit v rámci širokého spektra legislativních rámců a rámců pro poskytování služeb. Přidáváme a zlepšujeme, nenahrazujeme.

Stručně řečeno, vytvoříme kurikulum pro kvalifikaci Poradce v age managementu, které se zaměří na "aktivní dovednosti", které mají pro klienty význam. Budou v něm identifikovány a vyloučeny běžně užívané praktiky, které jsou neúčinné, nebo dokonce rozvratné. Projekt nebude vyučovat administrativní nebo manažerské dovednosti, které jsou již dobře pokryty jinde.

Projekt bude integrovat stávající legislativní prostředí (které je v jednotlivých členských státech Evropské unie dosti rozdílné) a formální a neformálních prostředí vzdělávací. Současně s tím nabídne možnosti pro přezkoumání a zlepšování poskytování pomocí uvedených efektivních a nezbytných dovedností.

Inovace a rozšíření předchozí práce:

Cílem je učinit konečné příjemce kompetentními na trhu práce. Shrneme-li výsledky výzkumu, tato kompetence spočívá v:

a rozvíjení těchto požadavků vyžaduje průvodce, kteří mohou:

Projekt vychází z práce provedené v rámci projektů:

"Aktivní, kompetentní, kreativní 60+" – 2014 – cíle projektu byly spojeny s osvojováním nových kompetencí účastníky, posílením jejich nezávislosti a sebeřízení.

"Strategie age managementu v České republice" – přenos inovativních nástrojů pro řešení problémů spojených s cílovou skupinou 50+ na trhu práce a zavedení konceptu age managementu na území České republiky. Tento projekt získal v roce 2012 Národní cenu kvality za podporu Age Managementu v ČR. Partnerem tohoto projektu byl Finský institut pracovního zdraví.

"Implementace age managementu v České republice" – vytvoření nástrojů pro řešení problémů spojených s cílovou skupinou 50+ na trhu práce. Partnerem tohoto projektu byla organizace Blik op Werk from Netherland.

Projekt poskytne intelektuální výstupy (odbornou rešerši: Co se osvědčilo v age managementu, kurikulum age managementu, studijní materiály pro blended learning, kvalifikační standard Poradce v age managementu, akreditaci kurzu vzdělávání dospělých v zemích střední a východní Evropy a pokyny k implementaci kurikula age managementu) pro rakouské, české, polské, rakouské a slovenské lektory a školitele ve formálním a neformálním vzdělávání.